علیرضا نوری
خواننده
علیرضا نوری فرزند شهید جاویدالاثر رجبعلی نوری _ عضو گروه سرود فرزندان شهید کشور